بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/02 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/08/02 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1394/02/21 بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق یکم دانا دانلود