صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/12/21 1396/12/21 گزارش ماهانه منتهی به 1396.11.30 دانلود
1396/12/21 1396/12/21 گزارش صورت مالی صندوق منتهی به 1396.12.07 حسابرسی شده دانلود
1396/12/13 1396/12/13 گزارش عملکرد منتهی به 1396.12.07 دانلود
1396/12/13 1396/12/13 صورت مالی صندوق یکم دانا منتهی به 1396.12.07 -حسابرسی نشده دانلود
1396/12/07 1396/12/07 گزارش ماهانه منتهی به 1396.10.30 دانلود
1396/12/07 1396/12/07 'گزارش ماهانه منتهی به 1396.09.30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 96.09.30 دانلود
1396/09/07 1396/09/07 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد صندوق جهت دورخ شش ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/08/02 1396/08/02 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/05/09 1396/05/09 صورتهای مالی منتهی به 1396/03/31 با امضای متولی دانلود
1396/05/02 1396/05/02 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/05/02 1396/05/02 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/03/08 1396/03/08 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/06 1396/02/06 گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/06 1396/02/06 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/11/04 1395/11/04 صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 - با امضای متولی دانلود
1395/10/28 1395/10/28 گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/08/22 1395/08/22 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/22 1395/08/22 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/04/31 1395/04/31 گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395.pdf دانلود
1395/04/31 1395/04/31 صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395.pdf دانلود
1395/02/29 1395/02/29 صورت های مالی صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 - حسابرسی شده دانلود
1395/02/29 1395/02/29 گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 - حسابرسی شده دانلود
1395/02/01 1395/02/01 گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه ماه 1394 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورت های مالی صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه ماه 1394 دانلود
1394/10/28 1394/10/28 گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای دوره نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 دانلود
1394/10/28 1394/10/28 صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 دانلود
1394/09/02 1394/09/02 صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسی شده) دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش فعالیت صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش فعالیت صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 دانلود
1394/03/27 1394/03/27 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دانلود
1394/03/27 1394/03/27 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393 دانلود
1394/02/30 1394/02/30 صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1393 (حسابرسی شده) دانلود
1394/02/02 1394/02/02 صورت های مالی دوره منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/02/02 1394/02/02 گزارش فعالیت منتهی به 29 اسفندماه 1393 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 'گزارش فعالیت دوره مالی منتهی به 30آذرماه1393 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورتهای مالی دوره منتهی به 30 آذرماه1393 دانلود
1393/07/16 1393/07/16 صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور1393-حسابرسی نشده دانلود
1393/07/16 1393/07/16 گزارش فعالیت صندوق برای 31 شهریور1393 دانلود
1393/06/03 1393/06/03 صورتجلسه مجمع صندوق یکم دانا دانلود
1393/04/16 1393/04/16 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای دورده مالی منتهی به 31 خرداد1393-حسابرسی نشده دانلود
1393/04/16 1393/04/16 گزارش فعالیت صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد1393 دانلود
1393/03/28 1393/03/28 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم دانامنتهی به29اسفند92 دانلود
1393/03/13 1393/03/13 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند1392(حسابرسی شده)3 دانلود
1393/03/13 1393/03/13 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند1392(حسابرسی شده)2 دانلود
1393/03/13 1393/03/13 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند1392(حسابرسی شده)1 دانلود
1393/01/27 1393/01/27 گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم دانابرای29 اسفند 1392 دانلود
1393/01/27 1393/01/27 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392-حسابرسی نشده دانلود
1392/10/30 1392/10/30 صورت مالی -دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه1392 دانلود
1392/10/30 1392/10/30 صورت مالی -دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه1392 دانلود
1392/10/30 1392/10/30 گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای30آذرماه1392 دانلود
1392/09/12 1392/09/12 صورتهای مالی منتهی به 31شهریور1392-حسابرسی شده دانلود
1392/08/15 1392/08/15 تاییدیه مدیران صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دانلود
1392/07/27 1392/07/27 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع31 شهریور1392 دانلود
1392/07/27 1392/07/27 صورتهای مالی صندوق دانا دوره مالی 6ماهه منتهی به 31شهریور1392-حسابرسی نشده دانلود
1392/04/29 1392/04/29 صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 31خرداد1392 دانلود
1392/04/26 1392/04/26 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال منتهی به 30 اسفند1391 دانلود
1392/04/04 1392/04/04 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 8ماه و10روزه منتهی به 30اسفند1391 دانلود
1392/03/12 1392/03/12 گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع30 اسفند1391 دانلود
1392/02/14 1392/02/14 صورتهای مالی منتهی 8ماه و10روزه منتهی به 30اسفند91-حسابرسی نشده دانلود
1391/11/23 1391/11/23 صورتهاي مالي 5 ماه و 10 روزه منتهي به 30 آذر 91 -تاييد شده متولي دانلود
1391/10/30 1391/10/30 صورتهاي مالي 2 ماه و10روزه منتهي به 31شهريور91-حسابرسي شده دانلود
1391/10/26 1391/10/26 صورتهاي مالي 5 ماه و 10 روزه منتهي به 30 آذر 91 دانلود