صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ گزارش ماهانه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ گزارش صورت مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۰۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۰۷ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صورت مالی صندوق یکم دانا منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۰۷ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ گزارش ماهانه منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ 'گزارش ماهانه منتهی به ۱۳۹۶.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۹۶.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد صندوق جهت دورخ شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با امضای متولی دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ - با امضای متولی دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵.pdf دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵.pdf دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ صورت های مالی صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت های مالی صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد صندوق یکم دانا برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش فعالیت صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش فعالیت صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورت های مالی صندوق یکم دانا برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورت های مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش فعالیت منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ 'گزارش فعالیت دوره مالی منتهی به ۳۰آذرماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورتهای مالی دوره منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۳-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ گزارش فعالیت صندوق برای ۳۱ شهریور۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ صورتجلسه مجمع صندوق یکم دانا دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای دورده مالی منتهی به ۳۱ خرداد۱۳۹۳-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ گزارش فعالیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم دانامنتهی به۲۹اسفند۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۲(حسابرسی شده)۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۲(حسابرسی شده)۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۲(حسابرسی شده)۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم دانابرای۲۹ اسفند ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صورت مالی -دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صورت مالی -دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای۳۰آذرماه۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۲-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ تاییدیه مدیران صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع۳۱ شهریور۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ صورتهای مالی صندوق دانا دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۲-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا برای سال منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی ۸ماه و۱۰روزه منتهی به ۳۰اسفند۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع۳۰ اسفند۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ صورتهای مالی منتهی ۸ماه و۱۰روزه منتهی به ۳۰اسفند۹۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ صورتهای مالی ۵ ماه و ۱۰ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۹۱ -تایید شده متولی دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ صورتهای مالی ۲ ماه و۱۰روزه منتهی به ۳۱شهریور۹۱-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۵ ماه و ۱۰ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۹۱ دانلود