بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1396/12/06 1396/12/07 %0.047 %0.019
هفته گذشته 1396/11/30 1396/12/07 (0.087)% (0.051)%
ماه گذشته 1396/11/07 1396/12/07 (2.656)% (1.265)%
3 ماه اخیر 1396/09/07 1396/12/07 %8.018 %7.499
6 ماه 1396/06/08 1396/12/07 %16.297 %17.804
یک سال اخیر 1395/12/08 1396/12/07 %28.873 %26.457
تا زمان انتشار 1391/04/21 1396/12/07 %291.708 %286.396
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %19569.76 %4327.43
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (99.16)% (93.47)%