صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ %۰.۰۴۷ %۰.۰۱۹
هفته گذشته ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ (۰.۰۸۷)% (۰.۰۵۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ (۲.۶۵۶)% (۱.۲۶۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ %۸.۰۱۸ %۷.۴۹۹
۶ ماه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ %۱۶.۲۹۷ %۱۷.۸۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ %۲۸.۸۷۳ %۲۶.۴۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ %۲۹۱.۷۰۸ %۲۸۶.۳۹۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۹۵۶۹ %۴۳۲۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۱۶)% (۹۳.۴۷)%