ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/07 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5,633 96.02 % 233 3.76 % 0 0 %
2 1396/12/06 0 0 % 0 0 % 0 0 % 5,633 96.05 % 231 3.73 % 0 0 %
3 1396/12/05 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3,994 68.12 % 1,869 31.66 % 0 0 %
4 1396/12/04 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3,369 57.57 % 2,483 42.21 % 0 0 %
5 1396/12/03 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3,369 57.58 % 2,482 42.2 % 0 0 %
6 1396/12/02 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3,369 57.59 % 2,481 42.19 % 0 0 %
7 1396/12/01 2,172 37 % 0 0 % 0 0 % 3,169 53.99 % 528 8.79 % 2,172 37 %
8 1396/11/30 2,172 37.01 % 0 0 % 0 0 % 3,169 54 % 527 8.77 % 2,172 37.01 %
9 1396/11/29 2,286 38.94 % 0 0 % 0 0 % 3,023 51.51 % 560 9.33 % 2,286 38.94 %
10 1396/11/28 2,491 42.42 % 0 0 % 0 0 % 1,427 24.31 % 1,954 33.06 % 2,491 42.42 %