ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,682 74.35 9,102 79.2 4,010 62.76 0 0
اوراق 3,874 12.16 859 7.47 0 0 0 0
وجه نقد 429 1.34 475 4.13 1,256 19.66 5,633 96.01
سایر دارایی ها 1,075 3.37 1,048 9.12 1,109 17.36 220 3.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,182 35.1 5,531 48.13 3,336 52.21 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد