صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳,۶۸۲ ۸۱.۶۷ ۹,۱۰۲ ۷۹.۲۱ ۴,۰۱۰ ۶۲.۷۷ ۰ ۰
اوراق ۳,۸۷۴ ۱۳.۳۶ ۸۵۹ ۷.۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴۲۹ ۱.۴۸ ۴۷۵ ۴.۱۳ ۱,۲۵۶ ۱۹.۶۶ ۵,۶۳۳ ۹۶.۰۲
سایر دارایی ها ۱,۰۶۸ ۳.۶۸ ۱,۰۵۵ ۹.۱۸ ۱,۱۲۲ ۱۷.۵۷ ۲۳۳ ۳.۹۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱,۱۸۲ ۳۸.۵۶ ۵,۵۳۱ ۴۸.۱۴ ۳,۳۳۶ ۵۲.۲۲ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد