صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۵۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۳۹,۰۵۲,۳۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۹۴۸,۰۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۹۴۸,۰۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۹۴۸,۰۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۲۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۳,۹۴۸,۰۰۶ ۳,۹۴۸,۰۰۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۳۹,۰۵۲,۳۷۰
۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۳,۹۴۶,۱۷۱ ۳,۹۴۶,۱۷۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۳۶,۴۷۷,۵۹۳
۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۳,۹۴۵,۷۷۱ ۳,۹۴۵,۷۷۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۳۵,۹۱۷,۰۰۲
۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۳,۹۳۸,۶۱۶ ۳,۹۳۸,۶۱۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۲۵,۸۷۸,۳۹۷
۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۳,۹۳۸,۱۱۶ ۳,۹۳۸,۱۱۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۲۵,۱۷۷,۰۵۲
۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۳,۹۳۷,۶۱۷ ۳,۹۳۷,۶۱۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۲۴,۴۷۶,۳۹۴
۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۳,۹۶۹,۵۴۷ ۳,۹۵۱,۸۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۴,۳۷۹,۲۸۸
۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۳,۹۶۹,۱۷۲ ۳,۹۵۱,۴۲۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۳,۸۵۳,۴۴۳
۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۳,۹۷۱,۳۹۶ ۳,۹۵۲,۴۶۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۵,۳۱۱,۴۷۷
۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۳,۹۷۶,۴۸۲ ۳,۹۵۵,۴۱۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۹,۴۵۲,۹۵۹
۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۳,۹۸۲,۵۱۸ ۳,۹۵۹,۸۳۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۵۵,۶۵۱,۳۴۷
۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۳,۹۸۲,۶۳۱ ۳,۹۵۹,۹۵۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۵۵,۸۱۰,۴۳۱
۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۳,۹۸۲,۷۴۵ ۳,۹۶۰,۰۶۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۵۵,۹۶۹,۸۱۰
۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۳,۹۸۰,۹۵۷ ۳,۹۴۲,۰۴۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۳۰,۶۸۴,۳۸۸
۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۳,۹۵۹,۰۸۱ ۳,۹۱۳,۳۹۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۴۹۰,۴۹۱,۹۷۵
۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ۳,۹۶۲,۹۱۹ ۳,۹۱۳,۱۳۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۴۹۰,۱۳۱,۶۱۵
۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۳,۹۶۳,۱۹۷ ۳,۹۱۳,۴۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۴۹۰,۵۲۱,۵۲۹
۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۴,۰۰۳,۵۴۰ ۳,۹۵۳,۰۷۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۶,۱۶۸,۳۱۶
۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۴,۰۰۳,۸۲۰ ۳,۹۵۳,۳۵۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۶,۵۶۱,۰۲۶
۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۴,۰۰۴,۱۰۰ ۳,۹۵۳,۶۳۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۷۸ ۰ ۴۷,۶۷۵ ۱,۴۰۳ ۵,۵۴۶,۹۵۴,۰۷۳