اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 48,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,545,311,477
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,971,396
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,952,467
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,952,467
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : زهرا درخشان
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 3,971,396 3,952,467 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,545,311,477
  2 1396/11/28 3,976,482 3,955,419 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,549,452,959
  3 1396/11/27 3,982,518 3,959,837 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,651,347
  4 1396/11/26 3,982,631 3,959,950 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,810,431
  5 1396/11/25 3,982,745 3,960,064 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,969,810
  6 1396/11/24 3,980,957 3,942,042 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,530,684,388
  7 1396/11/23 3,959,081 3,913,394 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,491,975
  8 1396/11/22 3,962,919 3,913,137 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,131,615
  9 1396/11/21 3,963,197 3,913,415 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,521,529
  10 1396/11/20 4,003,540 3,953,078 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,168,316
  11 1396/11/19 4,003,820 3,953,358 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,561,026
  12 1396/11/18 4,004,100 3,953,638 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,954,073
  13 1396/11/17 4,004,202 3,945,531 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,535,579,621
  14 1396/11/16 3,999,360 3,936,615 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,523,071,304
  15 1396/11/15 3,999,856 3,937,090 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,523,737,058
  16 1396/11/14 3,980,743 3,918,252 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,497,308,015
  17 1396/11/13 3,979,088 3,916,616 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,495,012,793
  18 1396/11/12 3,979,416 3,916,944 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,495,473,099
  19 1396/11/11 3,979,744 3,917,273 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,495,933,734
  20 1396/11/10 4,013,634 3,950,680 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,542,804,696
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق