اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/07
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 48,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,539,052,370
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,948,006
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,948,006
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,948,006
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه‌گذاری : زهرا درخشان
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1396/12/07 3,948,006 3,948,006 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,539,052,370
  2 1396/12/06 3,946,171 3,946,171 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,536,477,593
  3 1396/12/05 3,945,771 3,945,771 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,535,917,002
  4 1396/12/04 3,938,616 3,938,616 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,525,878,397
  5 1396/12/03 3,938,116 3,938,116 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,525,177,052
  6 1396/12/02 3,937,617 3,937,617 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,524,476,394
  7 1396/12/01 3,969,547 3,951,803 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,544,379,288
  8 1396/11/30 3,969,172 3,951,428 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,543,853,443
  9 1396/11/29 3,971,396 3,952,467 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,545,311,477
  10 1396/11/28 3,976,482 3,955,419 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,549,452,959
  11 1396/11/27 3,982,518 3,959,837 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,651,347
  12 1396/11/26 3,982,631 3,959,950 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,810,431
  13 1396/11/25 3,982,745 3,960,064 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,969,810
  14 1396/11/24 3,980,957 3,942,042 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,530,684,388
  15 1396/11/23 3,959,081 3,913,394 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,491,975
  16 1396/11/22 3,962,919 3,913,137 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,131,615
  17 1396/11/21 3,963,197 3,913,415 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,521,529
  18 1396/11/20 4,003,540 3,953,078 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,168,316
  19 1396/11/19 4,003,820 3,953,358 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,561,026
  20 1396/11/18 4,004,100 3,953,638 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,954,073