ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/07 0 0 % 0 0 % 5,633 96.02 % 220 3.76 % 0 0 %
2 1396/12/06 0 0 % 0 0 % 5,633 96.05 % 218 3.73 % 0 0 %
3 1396/12/05 0 0 % 0 0 % 3,994 68.12 % 1,856 31.66 % 0 0 %
4 1396/12/04 0 0 % 0 0 % 3,369 57.57 % 2,470 42.21 % 0 0 %
5 1396/12/03 0 0 % 0 0 % 3,369 57.58 % 2,469 42.2 % 0 0 %
6 1396/12/02 0 0 % 0 0 % 3,369 57.59 % 2,468 42.19 % 0 0 %
7 1396/12/01 2,172 37 % 0 0 % 3,169 53.99 % 515 8.79 % 2,172 37 %
8 1396/11/30 2,172 37.01 % 0 0 % 3,169 54 % 514 8.77 % 2,172 37.01 %
9 1396/11/29 2,286 38.94 % 0 0 % 3,023 51.51 % 547 9.33 % 2,286 38.94 %
10 1396/11/28 2,491 42.42 % 0 0 % 1,427 24.31 % 1,941 33.06 % 2,491 42.42 %