تعیین قیمت صدور و ابطال

برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌توان به یكی از شعب معرفی شده در پیوست اساسنامه هر صندوق مراجعه كرده، فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را تكمیل نمود. بدین‌ترتیب مالكیت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دو زمان ممكن است صورت گیرد. اول دوره پذیره‌نویسی اولیه و قبل از شروع فعالیت صندوق كه هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش پایه 1.000.000 ریال فروخته خواهد شد. دوم، پس از موفقیت در جذب حداقل سرمایه در مرحله پذیره‌نویسی و آغاز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری است. از آن پس صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای متقاضیان به قیمت صدور اعلام شده یك روز پس از تكمیل فرم درخواست مربوطه نزد شعب معرفی شده توسط مدیر در اساسنامه صورت خواهد گرفت.

كلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های سرمایه‌گذاران با صندوق باید از طریق حساب ‌بانكی معرفی شده صورت گیرد و سرمایه‌گذاران باید فیش بانكی مربوطه را به همراه فرم تكمیل شده درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری به نماینده شعبه تحویل داده، پرینت تكمیل شده رسید پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را حتماً از نماینده شعبه دریافت نمایند تا در صورت لزوم جهت پیگیری صدور گواهی سرمایه‌گذاری قابل ارائه باشد. لازم به یادآوری است كه حداقل سرمایه‌گذاری لازم در صندوق‌های سرمایه‌گذار حاضر، خرید 10 واحد سرمایه‌گذاری توسط هر سرمایه‌گذار و بیشترین مقدار مجاز برای هر سرمایه‌گذار خرید 5% حداكثر واحدهای سرمایه‌گذاری یك صندوق است.

برای خروج از سرمایه‌گذاری و اصطلاحاً ابطال واحد سرمایه‌گذاری نیز همانند مرحله صدور، لازم است كه سرمایه‌گذار با مراجعه به یكی از شعب معرفی شده توسط مدیر در اساسنامه، فرم مربوطه را از نماینده شعبه دریافت نموده و با تكمیل این فرم تقاضای ابطال تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه نماید. مبنای محاسبه، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری روز بعد از تاریخ درخواست ابطال خواهد بود و پس از كسر هزینه‌های مربوط به ابطال (كه در بخش هزینه‌ها به تفصیل به آن اشاره شده است) حداكثر ظرف 7 روز كاری از تاریخ درخواست ابطال وجه مربوطه به حسابی كه سرمایه‌گذاری معرفی نموده است واریز خواهد گردید. در صورتی كه سرمایه‌گذار بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ابطال نماید برای بخش باقیمانده آن گواهی سرمایه‌گذاری جدیدی صادر خواهد شد كه این صدور مشمول هزینه صدور گواهی نخواهد بود. 

 

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود