اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,237
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,763
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,942,732,160
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,566,444
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,526,725
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,526,725
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : طلایه ارشدی
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 3,566,444 3,526,725 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,942,732,160
  2 1396/08/29 3,542,785 3,503,390 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,843,861,438
  3 1396/08/28 3,543,294 3,503,863 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,845,868,160
  4 1396/08/27 3,543,333 3,503,902 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,846,033,884
  5 1396/08/26 3,541,262 3,501,841 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,837,302,056
  6 1396/08/25 3,541,305 3,501,885 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,837,486,831
  7 1396/08/24 3,541,349 3,501,929 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,837,673,436
  8 1396/08/23 3,536,090 3,496,786 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,815,882,320
  9 1396/08/22 3,537,006 3,497,695 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,819,733,070
  10 1396/08/21 3,543,991 3,504,611 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,849,036,903
  11 1396/08/20 3,541,886 3,502,538 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,840,255,062
  12 1396/08/19 3,555,077 3,515,553 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,895,397,907
  13 1396/08/18 3,555,124 3,515,600 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,895,597,077
  14 1396/08/17 3,555,171 3,515,647 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,895,798,071
  15 1396/08/16 3,552,270 3,512,783 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,883,663,124
  16 1396/08/15 3,549,517 3,510,001 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,871,872,990
  17 1396/08/14 3,539,527 3,500,161 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,830,180,595
  18 1396/08/13 3,539,893 3,500,507 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,831,649,574
  19 1396/08/12 3,541,725 3,502,378 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,839,574,989
  20 1396/08/11 3,541,738 3,502,391 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,839,628,646
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق