اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 48,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,402,758,708
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,912,299
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,850,862
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,850,862
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : زهرا درخشان
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/20 3,912,299 3,850,862 0 0 49,078 23 47,675 1,403 5,402,758,708
  2 1396/10/19 3,922,953 3,858,605 0 0 49,078 65 47,652 1,426 5,502,370,172
  3 1396/10/18 3,945,690 3,865,626 0 0 49,078 2,738 47,587 1,491 5,763,648,299
  4 1396/10/17 3,874,868 3,836,873 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,226,135,895
  5 1396/10/16 3,875,592 3,834,236 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,214,982,463
  6 1396/10/15 3,887,956 3,840,706 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,242,345,629
  7 1396/10/14 3,888,126 3,840,876 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,243,065,816
  8 1396/10/13 3,888,291 3,841,041 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,243,763,082
  9 1396/10/12 3,889,654 3,842,347 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,249,285,776
  10 1396/10/11 3,880,487 3,832,709 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,208,527,053
  11 1396/10/10 3,856,819 3,809,377 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,109,855,034
  12 1396/10/09 3,921,319 3,872,955 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,378,725,572
  13 1396/10/08 3,930,507 3,882,014 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,417,039,053
  14 1396/10/07 3,930,679 3,882,186 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,417,763,749
  15 1396/10/06 3,930,850 3,882,357 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,418,489,799
  16 1396/10/05 3,942,442 3,893,751 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,466,671,039
  17 1396/10/04 3,987,172 3,937,831 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,653,087,217
  18 1396/10/03 3,944,717 3,895,976 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,476,081,672
  19 1396/10/02 3,914,787 3,866,444 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,351,189,972
  20 1396/10/01 3,849,992 3,802,557 0 0 49,078 0 44,849 4,229 16,081,012,112
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق